Ştiri şi Joburi
Al treilea sector
Data: 06.10.2015
Ştiri şi Joburi

Consilier afaceri europene – Unitatea de Management a Proiectului

Se organizează concurs pentru consilier pentru afaceri europene, specialist derulare contracte (8 ore/zi, 40 ore/săptămână), în cadrul Ministerului Culturii, cu salariul echivalentul a 1.000 de euro, în funcţie de vechime.

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții, responsabilități

 1. Lucrează îndeaproape cu membrii echipei Unității de Management a Proiectului (UMP), precum și cu personalul tehnic din cadrul Ministerului Culturii (MC), pentru a asigura coordonarea, implementarea și managementul activităților din proiectele gestionate de UMP.
 2. Monitorizează realizarea indicatorilor de performanță ai proiectelor pe durata acestora și colaborează la stabilirea unui plan pentru activitățile de monitorizare și evaluare ulterioare.
 3. Asigură din punctul de vedere al obligațiilor asumate de România, coordonarea și derularea proiectelor care îi sunt încredințate.
 4. Se va preocupa permanent de identificarea și atragerea de noi fonduri rambursabile sau nerambursabile pentru sectorul cultural.
 5. Are responsabilități de monitorizare și evaluare a stadiilor de implementare a proiectelor în relație cu indicatorii de performanță ai acestora.
 6. Împreună cu Directorul, asigură comunicarea între UMP/MC și beneficiarii direcți și indirecți ai proiectelor.
 7. Împreună cu Directorul, coordonează activitatea componentelor locale ale proiectelor.
 8. Participă la implementarea, dezvoltarea, actualizarea și perfecționarea instrumentelor și procedurilor de monitorizare și evaluare, împreună cu echipa UMP.
 9. Împreună cu personalul UMP, dezvoltă și supraveghează implementarea procedurilor administrative și operaționale standard ale UMP.
 10. Asigură monitorizarea regulată a stadiului activităților din proiecte din punctul de vedere al conformității cu obligațiile asumate față de finanțatorii externi.
 11. Colaborează cu coordonatorul tehnic și specialistul în raportare și monitorizare în elaborarea și verificarea rapoartelor.
 12. Ține evidența periodică a fondurilor externe disponibile cu incidență asupra sectorului cultural.
 13. Asigură implementarea și monitorizarea activităților din cadrul Proiectelor pe care le coordonează, conform dispozițiilor Directorului UMP, până la finalizarea lor.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate  de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 – cu profil economic, juridic, administrativ
Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul managementului de proiect/financiar constituie un avantaj.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Cel puțin 3 ani experiență în domeniul proiectelor cu finanțare externă

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

O limbă străină: engleză – citit, scris, vorbit: avansat.
A doua limbă de circulație europeană reprezintă un avantaj.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de analiză și sinteză;
Capacitate de lucru în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții financiari externi, precum și abilități de mediator;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;
Disponibilitate pentru delegări frecvente, inclusiv internațional.

7. COMPETENȚA MANAGERIALĂ (CUNOȘTINȚE DE MANAGEMENT, CALITĂȚI ȘI APTITUDINI MANAGERIALE):

Capacitate de implementare a activităților, în context multidisciplinar;
Cunoştinţe de management de proiect şi organizaţional.
Experiență în activități specifice de monitorizare și evaluare, precum și de coordonare

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

a) cerere înscriere concurs
b) scrisoare de intenție și o recomandare
c) CI + copie 
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate; 
e) CV cu foto
f) copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
h) cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
*) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 19.10.2015, ora 16:00.
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI
1. Hotărârea Guvernului nr. 191 din 20 februarie 2007, pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/O 1 1562 (2006)), destinat finanțării Proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
2Hotărârea Guvernului nr. 933 din 7 august 2007, privind aprobarea Acordul cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/P 1572 (2006)), pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare;
3. Strategia Europa 2020
4. Acord de Parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2
5. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărâre nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
7. Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020
8. Ordin nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
9. Ordin nr. 1191 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data: 27.10.2015, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor (proba scrisă)
Telefon: 021.222.84.79

 TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă, interviu (data interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă)

REGULAMENT
de organizare și desfășurare a concursului organizat pentru ocuparea postului de consilier pentru afaceri europene specialist derulare contracte 

în cadrul Programului constituit din cele două proiecte de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Sursa: www.umpcultura.ro

Alte articole

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Proiectele noastre

Parteneri

Recomandări